කර්මාන්තශාලා සංචාරය

ghfdytr
gfdyht
fgut
fghty
ghfuyyt
hjgiuy
khjgiyu
khjgyui
fjty
gfytgu
giyuu
khjguy
dyutyhgf
gfhuty
fdytr
ghbfgdhrty
fguyt
hjgiyu
nfgtyyuytmjhh
hfgdyrty
kjhgiuy